اخبار

نکات کاربردی هنگام ارائه دادخواست های حقوقی


1.(شرح دادخواست): ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، از اسناد و نوشته ها ، شهود و غیره.

2.امضای خواهان و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او

3-دادخواست اثبات مالکیت به تنهایی منجر به نتیجه نخواهد شد حتما ًبایدهمزمان باخواسته دیگرمثلا ًخلع ید مطرح شود .

4-دردادخواست مطالبه خسارات اموال منقول وغیرمنقول لازمه داشتن سند مالکیت به نام خواهان است اگرسند نداشته باشد بایدهمزمان بامطالبه خسارات اثبات مالکیت نیزدرخواست شود.

5-دردادخواست های الزام به تنظیم سند خودروخواهان بایدباارائه تصویربرابربااصل کلیه قولنامه ها رابطه قراردادی خود بافروشندگان قبلی را احرازوکلیه آنها راموردخطاب قراردهد وسندبه نام یکی ازخواندگان باشد

6-دردادخواست الزام به تنظیم سنداملاک نیزبایدخواهان رابطه قراردادی خودرااحرازوسندبه نام خواهان باشد .

7-دردادخواستهای مطالبه وجه مالی اگرچک وسفته نباشدبایدشاهدیاگواه درغیراینصورت تقاضای اتیان سوگند نماید.

8-دردادخواستهایی که خواهان چک تضمین انتقال سند رابرگشت میدهد وخواستارمطالبه وجه چک است باید ثابت نماید که سند به نام خواهان انتقال نشده تا چک بعنوان وجه التزام به تعهد تبدیل به دین شود .

9-دادخواست خلع ید بدون ارائه سند مالکیت به نام خواهان امکان پذیر نیست مگر همزمان دردادخواست خواسته اثبات مالکیت را نیزدرخواست نماید .

10-دردادخواست های الزام به انجام تعهد بایدتعهد درحیطه واختیارخوانده باشد وامکان داشته باشد والامنجربه نتیجه نخواهد شد .

11- دردادخواست حقوقی که عنوان خواسته تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یاممانعت ازحق میباشد بیشتربه سابقه تصرف هریک ازطرفین توجه میشود.

اگرسابقه تصرف ازراه دیگری ثابت نشود سند مالکیت دال برسبق تصرف است خواهان باید ثابت نماید ملک یا اموال قبل ازتصرف خوانده در تصرف اوبوده وخوانده بدون اجازه آن رابه تصرف خود درآورده است.

12-دعاوی تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت وممانعت از حق به دوصورت حقوقی و کیفری مطرح میشود.

13-دردادخواست فسخ معامله خواهان باید معیوب بودن مبیع را یا مستحق للغیر بودن و یا غبن فاحش قیمت مبیع را ثابت نماید واسترداد ثمن همراه با فسخ معامله مطرح شود .

14-اگرمبیع کسری مساحت داشت یا معیوب بود خواهان نمیتواند دادخواست مطالبه خسارات بابت کسری مساحت یا معیوب بودن را بخواهد باید یا مبیع را قبول کند ،یا دادخواست فسخ معامله و استرداد ثمن را مطرح نماید.

15-دردادخواست ابطال معامله فضولی یا فروش مال غیر خواهان باید مالکیت خود را ثابت نماید. اگرسند مالکیت ندارد اثبات مالکیت نیز درخواست نماید .

16- هرنوع دعوی متقابل وجلب شخص ثالث و ورود ثالث واعتراض شخص ثالث باید درقالب دادخواست ارائه گردد وبه صورت لایحه امکان پذیرنیست.

17-درکلیه دادخواست های حقوقی خواهان باید کلیه مدارک واسناد خودراضمیمه دادخواست به تعداد خواندگان ویک نسخه اضافی ارائه دهد واگرمدارک یا مستندات ندارد باید به شهادت شهود یا اتیان سوگند اشاره نماید .

18-اگرخواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده در جلسه استماع شهادت شهود حتماً باید شهود خود را همراه داشته باشد. درغیراینصورت شهود ازدلایل او حذف میشود واگردلیل دیگری نداشته باشد دادخواست او رد می شود .

19-دادخواست های حقوقی که نواقص آن ها طی اخطار رفع نقص ابلاغ میگردد باید در مهلت ده روز پس از ابلاغ رفع نقص شوند درغیراینصوت با قرار دفتری طبق ماده 54 دادخواست رد می شود.

20-خواندگان در جلسه اتیان سوگند حاضرشوند درصورت عدم حضور ناکل شناخته میشوند وسوگند به خواهان رد میشود وبراساس سوگند خواهان تصمیم گرفته خواهد شد .

21- دردادخواست های حقوقی اگر در جریان رسیدگی یکی از خواندگان فوت نمود ،قرار توقیف دادرسی طبق ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و مراتب به خواهان ابلاغ تا جانشین متوفی را کتباً معرفی نماید در غیر اینصوت دادخواست نسبت به خوانده متوفی رد خواهد شد.

22-دردادخواستهای حقوقی مانند فسخ معامله یا ابطال معامله و...اگریکی از فروشندگان یا خریداران قبلی فوت نموده باید دادخواست به طرفیت وراث او مطرح وگواهی حصر وراثت او نیز ضمیمه شود.

23-هریک ازطرفین پرونده اگر پس ازاولین اخطار تغییر آدرس دهند، موظفند آدرس جدید را کتباً به دادگاه یا شورایی که پرونده آنها در آنجا مطرح است اطلاع

دهند درغیراینصورت مسئولیت عدم ابلاغ به عهده آنها می باشد.

24-دردادخواستهای خلع ید باید خواهان رابطه قراردادی را احراز وکلیه فروشندگان قبلی ومالک اصلی را مورد خطاب قرار دهد واثبات مالکیت را نیز مطرح کند ولی اگر سند دارد نیازی به اثبات مالکیت نیست .

 

اختصاصی مرکز داوری
۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۴۱
تعداد کلیک: ۱,۱۱۴

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.