اخبار

مختصری در تاسیس شرکت سهامی عام
شرکت سهامی یکی از مهم‎ترین شرکتهای تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است. شرکت سهامی شرکتی است که حداقل از سه نفر تشکیل و در آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می‎شود و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص تقسیم می‎شود. در شرکت سهامی عام، مؤسسین شرکت، قسمتی از سرمایه را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‎کنند
شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه‎های مهم تشکیل می‎شود و تعداد شرکا در این شرکت زیاد است. بنابراین تشکیل چنین شرکتی نیز مراحلی دارد که به آنها اشاره خواهد شد.
 
مرحله اول) تأسیس شرکت
تأسیس شرکت به مرحله‎ای گفته می‎شود که شرکای اولیه شرکت (مؤسسین شرکت) مجموعه اعمالی را پیش از تشکیل شرکت، برای ایجاد شرکت انجام می‎دهند. در این مرحله مؤسسان ضمن فراهم نمودن مقدمات ایجاد شرکت، در جست‎و‎جوی شرکای دیگری هستند که در مرحله بعد (پذیره‎نویسی) به شرکت می‎پیوندند. بنابراین مؤسس شرکت نیز شخصی است که سرمایه شرکت را با افزودن شرکای دیگر به شرکت تأمین می‎نماید و اقدامات لازم را برابر مقررات قانونی برای تشکیل شرکت انجام می‎دهد. شرکت سهامی عام با سه نفر مؤسس آغاز می‎شود. (ماده3 ل.ق)
مؤسسان شرکت سهامی عام بایستی ابتدائاً بیست درصد سرمایه شرکت را شخصاً تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهدشده را به‎صورت نقد نزد یکی از بانکها به حساب مخصوص شرکت در شرف تأسیس واریز و رسید آن را دریافت کنند. باید دانست که سپرده نقدی مؤسسین موجب جلب اطمینان اشخاص ثالث به شرکت می‎شود. در صورتی که بخشی از تعهد مؤسسان به صورت غیرنقد باشد، آنها باید عین مال غیرنقد یا مدارک مالکیت آن را نزد بانک تودیع کنند و گواهی بانک را به همراه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکتها تسلیم نمایند. (ماده6 ل.ق)
 
مسئولیت مؤسسان
باید دانست که در این مرحله، مؤسسین شرکت در صورت عدم رعایت مقررات قانونی در خصوص تشکیل شرکت مسئول هستند یعنی چنانچه حکم قطعی به بطلان شرکت صادر شود؛ مؤسسان به‎ طور تضامنی مسئول خسارت‎های ناشی از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث هستند. (ماده273 لایحه قانونی1347) بعلاوه مؤسسان شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که بمنظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‎دهند مسئولیت تضامنی دارند. (ماده23 ل.ق) البته مؤسسان درصورتی مسئول هستند که شخصاً اعمال و اقدامات مزبور را انجام دهند.
 
اظهارنامه‎ی تأسیس شرکت
برای تأسیس شرکت سهامی لازم است مؤسسان مجموعه اطلاعاتی را در اختیار مردم قرار دهند. این اطلاعات ضمن اظهارنامه‎ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها موجود نیست به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه می‎شود. (ماده6 ل.ق) اظهارنامه فوق باید با قید تاریخ به امضای همه مؤسسان برسد. بعلاوه در این اظهارنامه باید موارد زیر قید شده باشد:
نام شرکت، هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین، موضوع شرکت، مبلغ سرمایه شرکت و مشخص نمودن مقدار نقد و غیرنقد آن، تعداد سهام بانام و بی‎نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‎گونه سهام، میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده‎اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. درمورد آورده‎ی غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به‎نحوی که بتوان از کمیت و کیفیت آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود، مرکز اصلی شرکت، مدت شرکت. (ماده7 ل.ق) مرجع ثبت شرکتها نیز پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تأیید قانونی بودن مندرجات آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‎نویسی را صادر می‎نماید. (ماده10 ل.ق)
 
مرحله دوم) پذیره‎نویسی
پذیره‎نویسی تنظیم و امضای ورقه تعهد سهم یا سهام است و امضای چنین ورقه‎ای در واقع قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی است. همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‎توانند در پذیره‎نویسی مشارکت نمایند. البته اشخاص حقوقی درصورتی مجاز به پذیره‎نویسی هستند که این کار در حدود اساسنامه و هدفشان باشد
 
طرح اعلامیه‎ی پذیره‎نویسی
مؤسسان باید طرح اعلامیه‎ی پذیره‎نویسی را تهیه و امضا نمایند و در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکتها موجود نیست به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه می‎شود. (ماده6 ل.ق) این طرح به منظور تأمین سرمایه شرکت از مردم تنظیم می‎گرددو می‎بایست شامل مواردی باشد که به آنها اشاره می‎شود:
نام شرکت، موضوع شرکت و نوع فعالیت‎هائی که شرکت به منظور آن تشکیل می‎شود، مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد، مدت شرکت، هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین درصورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیرنقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به‎نحوی که بتوان از کمیت و کیفیت سرمایه‎ی غیرنقد اطلاع حاصل نمود، در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود درنظر گرفته‎اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفضیل، تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده‎اند، ذکر هزینه‎هائی که مؤسسین تا آن‎زمان جهت تهیه مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده‎اند و برآورد هزینه‎های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت، درصورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه‎نامه یا موافقت اصولی آن مراجع، ذکرحداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره‎نویسی باید توسط پذیره‎نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید هنگام پذیره‎نویسی نقداً پرداخت گردد، ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص می‎توانند برای پذیره‎نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند، تصریح به این‎که اظهارنامه‎ی مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شده است، ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد، چگونگی تخصیص سهام به پذیره‎نویسان. (ماده9 ل.ق) مرجع ثبت شرکتها پس از رسیدگی، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‎نویسی را صادر خواهد نمود. (ماده10ل.ق)
برابر ماده11 ل.ق:
«اعلامیه پذیره‎نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می‎گیرد درمعرض دید علاقمندان قرار داده شود.»
 
ورقه تعهد سهم
ورقه‎ی تعهد سهم نوشته‎ای است که تعهد پذیره‎نویسی با امضای آن محقق می‎شود. در این ورقه باید به نکات زیر اشاره گردد:
نام و موضوع و مرکز اصلی در مدت شرکت، سرمایه شرکت، شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‎نویسی و مرجع صدور آن، تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می‎شود و مبلغ اسمی آن و هم‎چنین مبلغی که از آن بابت نقداً در موقع پذیره‎نویسی باید پرداخت شود، نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره‎نویسان باید به آن حساب پرداخت شود، هویت و نشانی کامل پذیره‎نویس، قید اینکه پذیره‎نویس متعهد است مبلغ پرداخت‎نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید. (ماده13 ل.ق)
این ورقه در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره‎نویس می‎رسد. نسخه اول نزد بانک می‎ماند و نسخه دوم به پذیره‎نویس تسلیم می‎گردد. (ماده14 ل.ق) با امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن به بانک، پذیره‎نویسی قطعیت می‎یابد.
 
مرحله سوم) تشکیل سرمایه و تخصیص سهام
برای تشکیل شرکت سهامی، مؤسسان و پذیره‎نویسان باید تمام سرمایه‎ی شرکت را تعهد کرده و حداقل سی و پنج درصد آن را نقداً پرداخت نمایند. (ماده16 ل.ق) برابر ماده پنج ل.ق حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال است. سرمایه شرکت متشکل از آورده‎های نقدی و غیرنقدی است. حداقل سی و پنج درصد سرمایه شرکت باید به‎صورت آورده نقدی باشد. این مبلغ به حسابی که به نام شرکت در شرف تأسیس است در یکی از بانکها پرداخت شود. آورده غیرنقدی شامل اموال غیرپول مانند ماشین، زمین، خانه و... است. این آورده باید قیمت‎گذاری و تسلیم شود.
 
تخصیص سهام
به هریک از مؤسسان و پذیره‎نویسان در برابر آورده‎ای که به شرکت می‎آورند، سهام داده می‎شود. مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد. (ماده29 ل.ق) تعیین تعداد سهام در صورت‎مجلسی که به امضای مؤسسان می‎رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد. این گزارش مؤسسان باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت این مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره‎نویسان سهام آماده باشد. (تبصره ماده74 ل.ق)
 
مرحله چهارم) ایجاد شرکت
شرکت سهامی عام از زمانی ایجاد می‎شود که شخصیت حقوقی پیدا کند و شخصیت حقوقی نیز زمانی ایجاد می‎شود که مجمع عمومی مؤسس براساس مقررات قانونی تشکیل شود و مواردی که برابر قانون به عهده‎اش قرار گرفته را انجام دهد. کلیه مؤسسان و پذیره‎نویسان می‎توانند در مجمع عمومی مؤسس حضور داشته باشند. هر سهم نیز در این مجمع دارای یک رأی خواهد بود.
در مجمع عمومی مؤسس جهت تشکیل شرکت، موارد زیر مورد رسیدگی قرار می‎گیرد:
 
الف) تصویب گزارش مؤسسان
رسیدگی به گزارش مؤسسان و تصویب آن یکی از وظایف این مجمع است. تصویب این گزارش به معنای تأیید صحت تشکیل شرکت می‎باشد.
 
ب) تصویب ارزیابی آورده‎های غیرنقدی
قیمتی که بر روی آورده‎های غیرنقدی گذاشته شده بایستی به تصویب مجمع عمومی مؤسس برسد.
 
ج) تصویب مزایای خاص
چنانچه برای برخی از مؤسسان مزایای خاصی درنظر گرفته شده باشد، این مزایا باید به تصویب این مجمع برسد.
 
د) تصویب اساسنامه
شرکت سهامی براساس اساسنامه تشکیل می‎شود. طرح اساسنامه که در مجمع مورد رسیدگی و تصویب قرار می‎گیرد، برابر ماده8 ل.ق باید شامل نکات زیر باشد:
نام شرکت، موضوع شرکت به‎طور صریح و منجز، مدت شرکت، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه موردنظر باشد، مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک، تعداد سهام بی‎نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و درصورتی که ایجاد سهام ممتاز موردنظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این‎گونه سهام، تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به‎هرحال از پنج سال بیشتر نخواهد بود، نحوه انتقال سهام بانام، طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‎نام و بالعکس، درصورت پیش‎بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط وترتیب
آن، شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی، مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها، طریقه شور و اخذ رای اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی، تعداد مدیران و طرزانتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‎کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می‎گردند، تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران، تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند، قید این‎که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس، تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه، نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن، نحوه تغییر اساسنامه.
 
ه) تعیین مدیران و بازرسان
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت با مجمع عمومی مؤسس است. (ماده17 ل.ق)
 
و) تعیین روزنامه کثیرالانتشار
هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه بوسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‎شود. (تبصره ماده 17 ل.ق)
 
ثبت شرکت پس از تشکیل
شرکت سهامی عام باید ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 ل.ق به ثبت برسد والا شرکت تشکیل‎شده محسوب نمی‎گرددو به درخواست هر یک از مؤسسان یا پذیره‎نویسان، مرجع ثبت شرکتها گواهینامه‎ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال میدارد تا مؤسسین و پذیره‎نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این‎صورت هرگونه هزینه‎ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به‎عهده مؤسسین خواهد بود. (ماده19 ل.ق) هم‎چنین اساسنامه‎ای که به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده است به انضمام صورت‎جلسه مجمع و اعلامیه‎ی قبولی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان برای ثبت شرکت به مرجع ثبت شرکتها تسلیم شود. (ماده18 ل.ق)
نکته آخر اینکه تقاضای ثبت شرکت بر عهده‎ی مدیران شرکت است که باید ظرف مهلت مقرر اقدام به ثبت شرکت بنمایند.
 
اختصاصی مرکز داوری
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۱۶
تعداد کلیک: ۱,۰۶۳

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.