آئین نامه هزینه داوری موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان

ماده 1- هزینه های داوری عبارت است از:

هزینه های ثبت دادخواست داوری

هزینه اداری

حق الزحمه داور

ماده 2- هزینه ثبت دادخواست داوری، در موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان در داوری داخلی 500،000(پانصد هزار) ریال و در داوری بین المللی 50(پنجاه) یورو می باشد.

هزینه ثبت دادخواست داوری هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیر قابل استرداد است، لیکن به عنوان بخشی از هزینه های اداری

سهم پرداخت کننده منظور خواهد شد.


ماده3- هزینه اداری در داوری داخلی بر طبق جدول (الف) و در داوری بین المللی بر طبق جدول (ب) تعرفه پیوست می باشد.


ماده4- حق الزحمه داور در داوری داخلی بر طبق جدول(ج) و در داوری بین المللی برطبق جدول (د) تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره1- در داوری سه نفری حق الزحمه داوران تا سه برابر مبلغ مقرر در جدول ذیربط برای داور منفرد، قابل افزایش است. مجموع حق الزحمه داوری در داوری سه نفری به

نسبت 40% برای سرداور و 30% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد.

تبصره 2- در صورتیکه طرفین و داور یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

ماده5- در صورتیکه هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینه

های مقرر پرداخت نشده، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

ماده6-هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود، طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه برای کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.


ماده7- هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه های جدیدی از قبیل کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، موسسه حقوقی و داوری هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه ذیربط تعیین

می کند و پرداخت آن بالمناصفه توسط طرفین پرداخت خواهد شد، مگر آنکه طرفین یا داوران ترتیب دیگری را توافق کرده باشند. درصورتیکه انجام داوری مستلزم عزیمت به

خارج از کشور باشد، هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق العاده روزانه داوران بالمناصفه بر عهده طرفین است.

 

ماده8- هزینه های داوری در مورد ادعای متقابل، بر اساس جداول و ضمیمه این آئین نامه محاسبه و دریافت می شود.


ماده9- حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست، در داوری داخلی برای هر داور 10،000،000(ده میلیون) ریال و در داوری

بین المللی برای هر داور1،000(یک هزار) یورو است. چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه کمتر یا بیشتری داشته باشد ، ریاست موسسه حقوقی و داوری، هزینه معقول و متعارفی

را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین می کند و پس از تأیید ریاست موسسه حقوقی و داوری پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است.


ماده10- در صورتیکه پرونده با استرداد دعوی بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود، نصف هزینه داوری دریافت می شود. معذلک موسسه حقوقی و داوری می

تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه های داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتر تعیین و دریافت کند و در صورتی که از محل

پرداختهای طرفین مازادی وجود داشته باشد، به پرداخت کننده مسترد می شود.


ماده11- موسسه حقوقی و داوری می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی که پرداخت هزینه ها بعهده اوست، حداکثر تا 30% از بخش هزینه های اداری را کاهش

دهد و تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری است.


ماده12- هزینه های داوری و کارشناسی در دعاوی خاصی که از پیچیدگی های حقوقی و فنی و تخصصی برخوردارند، متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، با نظر موسسه حقوقی و داوری

تعیین می شود.


ماده13- هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی (نظیر اینترنت)، مشمول این آئین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی لازم

باشد، درهرمورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط موسسه حقوقی و داوری تعیین و دریافت می شود.


ماده14- هزینه های داوری در پرونده هایی که موسسه حقوقی و داوری به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از ایرانی و خارجی، انجام وظیفه

می کند، حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات تعیین و وصول می شود.


ماده15- جز در مواردی که طور دیگری توافق شود،هزینه کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی موسسه حقوقی و داوری ارجاع می شود، معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است.

هزینه میانجی گری یا سازش در دعاوی که به موسسه حقوقی و داوری ارجاع می شود، نصف هزینه های اداری و حق الزحمه داوران است.


ماده16- نحوه تسهیم هزینه ها و مسئولیت پرداخت آن توسط طرفین یا یکی از آنها دررای داوری تعیین خواهد شد در صورتیکه در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر

شده باشد، به همان ترتیب عمل می شود.ماده 17- هزینه ثبت قرارداد دردبیرخانه موسسه حقوقی و داوری .../.../3 ریال می باشد. که توسط متقاضی ثبت پرداخت می گردد. در صورتی که طرفین قرارداد متقاضی ثبت باشند

مبلغ مذکور بالمناصفه پرداخت خواهد شد. 


ماده 18- این آئین نامه در18 ماده و 2 تبصره  در جلسه هیئت مدیره موسسه حقوقی و داوری خانه صنعتکاران ایرانیان به تایید و تصویب رسید.


جدول الف- هزینه های اداری در داوری داخلی

جدول هزینه ها  الف

 

جدول ب- هزینه های اداری در داوری بین المللی

جدول هزینه ها  ب

 

 جدول ج- حق الزحمه داور منفرد در داوری داخلی 

جدول هزینه ها  ج  

 

جدول د- حق الزحمه داور منفرد در داوری بین المللی

جدول هزینه ها  د

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی و داوری صنعتکاران به شماره ثبت 33343 می باشد.